Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Metodyka > O metodyce

O metodyce

Wydruk, pdf

Metodyka badań terenowych

Podczas badań terenowych dokonuje się pomiarów następujących parametrów: temperatura wody podziemnej na powierzchni terenu (°C), odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (µS/cm) oraz tlen rozpuszczony (mgO2/l).

Program badań pomiarów terenowych podczas przeprowadzania monitoringu diagnostycznego wykonywany jest raz w roku w okresie od kwietnia do października natomiast podczas monitoringu operacyjnego dwa razy w roku w okresie od marca do czerwca i od sierpnia do października.

Zestawy próbek wód podziemnych przekazywane są do Laboratorium Chemicznego PIG-PIB do badań laboratoryjnych. Zestawy zawierają próbki dublowane na oznaczenia wskaźników fizyczno-chemicznych oraz próbki dublowane na oznaczenia wskaźników organicznych. Dodatkowo przekazuje się próbki zerowe sączone w terenie (kationowe i anionowe) i próbki zerowe ‘transportowe’.

W celu uzyskania miarodajnych wyników badań monitoringowych wprowadzono program kontroli jakości prac terenowych obejmujący:

  1. zapewnienie odpowiednich kwalifikacji zawodowych zespołów terenowej obsługi sieci monitoringowej;
  2. przygotowanie indywidualnych instrukcji w formie pisemnej oraz programów prac dla każdego zespołu;
  3. zapewnienie odpowiedniego sprzętu, aparatury, materiałów, odczynników oraz wzorców do kalibracji mierników;
  4. ustalenie standardowego sposobu pobierania próbek wody;
  5. ustalenie standardowego zestawu pojemników składających się na jedną próbkę;
  6. ustalenie rygorów terminów przekazywania pobranych próbek wód podziemnych do laboratorium;
  7. zapewnienie warunków przechowywania i transportu próbek w specjalnych pojemnikach termicznych zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury;
  8. ustalenie warunków transportu próbek wód do laboratorium przez poszczególnych próbkobiorców;
  9. ustalenie standardowego trybu postępowania w terenie oraz trybu postępowania z dokumentacją prac terenowych;
  10. bieżącą kontrolę dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac;
  11. pobieranie dodatkowo próbek dublowanych (DAKT);
  12. wykorzystanie próbek zerowych (ZSK), zawierających wodę dejonizowaną, sączenie ich w terenie przez próbkobiorców.

Przeczytaj treść ponownie