Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyniki badań > 2016

Wyniki badań - 2016

Wydruk, pdf

W 2016 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 1286 punktach pomiarowych. Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.

 

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

  • I klasa – wody bardzo dobrej jakości,
  • II klasa – wody dobrej jakości,
  • III klasa – wody zadowalającej jakości,
  • IV klasa – wody niezadowalającej jakości ,
  • V klasa – wody złej jakości.

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020).

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2016 roku.

Dane uzyskane podczas badań monitoringowych w 2016 roku posłużyły do oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, która została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85), w podziale na 172 JCWPd oraz dodatkowo w podziale na 161 JCWPd. Syntetyczne przedstawienie wyników oceny przedstawiają mapy.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2016 roku w podziale na 161 JCWPd.

 

 

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2016 roku w podziale na 172 JCWPd.

 

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>