Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Program badań > Gromadzenie wyników

Gromadzenie wyników

Wydruk, pdf

Wyniki badań gromadzone są na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w bazie Monitoring Wód Podziemnych, która funkcjonuje w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Corocznie GIOŚ otrzymuje wyniki badań jakości zwykłych wód podziemnych wraz z klasyfikacją jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych w ramach monitoringu diagnostycznego oraz realizacji innych zadań państwowej służby hydrogeologicznej opracowywana jest ocena stanu jednolitych wód podziemnych. Wyniki badań i ocen przekazywane są do Państwowego Gospoodarstwo Wodnego - Wody Polskie, które udostępnia je Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest dysponentem wyników badań monitoringowych. Wyniki badań były już publikowane przez GIOŚ w serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska:

  • 1994 – Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991–1993 (sieć krajowa)
  • 1996 – Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991–1995 (sieć krajowa)
  • 1998 – Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1996–1997
  • 2003 – Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1998–2002
  • 2010 – Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2007 roku
  • 2011 – Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku.

Przeczytaj treść ponownie