Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyniki badań > 2022

Wyniki badań - 2022

Wydruk, pdf

W 2022 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego wszystkich 174 jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 1404 punktach pomiarowych.

Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

  • I klasa – wody bardzo dobrej jakości,
  • II klasa – wody dobrej jakości,
  • III klasa – wody zadowalającej jakości,
  • IV klasa – wody niezadowalającej jakości ,
  • V klasa – wody złej jakości.

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (marzec 2023).

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2022 roku - numeracja punktów wg ID Monitoring.

Ocena JCWPd

Dane uzyskane podczas badań monitoringowych w 2022 roku posłużyły do oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, która została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) w podziale na 174 JCWPd. Syntetyczne przedstawienie wyników oceny przedstawia mapa.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2022 roku w podziale na 174 JCWPd.

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd w podziale na 172 części wg danych z lat 2012-2019 >>