Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyniki badań > 2021

Wyniki badań - 2021

Wydruk, pdf

W 2021 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring operacyjny stanu chemicznego wybranych jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 380 punktach pomiarowych.

Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2021 poz. 1576) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

  • I klasa – wody bardzo dobrej jakości,
  • II klasa – wody dobrej jakości,
  • III klasa – wody zadowalającej jakości,
  • IV klasa – wody niezadowalającej jakości ,
  • V klasa – wody złej jakości.

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (grudzień 2021).

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego wg danych z 2021 roku.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych będzie wykonywana tylko na podstawie danych uzyskanych podczas monitoringu diagnostycznego, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2021 poz. 1576). Wyniki poprzednich ocen stanu jednolitych części wód podziemnych przedstawia interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych:

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>