Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Program badań > Ogólne informacje

Ogólne informacje

Wydruk, pdf

JCWPd – jednolite części wód podziemnych

Przedmiotem oceny są wody podziemne zwykłe (słodkie) w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego w obszarze jednolitych części wód podziemnych. Jednolite części wód podziemnych są jednostkami hydrogeologicznymi wyodrębnionymi na podstawie kryterium hydrodynamicznego, uwzględniającego system krążenia wód przypowierzchniowego poziomu wodonośnego.

W większości przypadków granice jednolitych części wód podziemnych pokrywają się z wododziałami zlewni cząstkowych rzek. Część JCWPd została wyodrębniona w oparciu o dodatkowe kryteria związane z zasięgiem struktur wodonośnych. Na terenie Polski do 2015 roku obowiązywał podział na 161 jednolitych części wód podziemnych, a od roku 2016 obowiązuje podział na 172 JCWPd. Ich położenie przedstawia mapa.

 


W związku z uchwaleniem nowej ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., cały obszar kraju został objęty programem działań mającym na celu ograniczenie odpływu związków azotu ze źródeł rolniczych, co oznacza, że dotychczasowe obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego przestały istnieć.

Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego wynikającym z wdrażania Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) jest dokonywanie cyklicznej oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego. Ocena taka może być dokonywana dla terytorium całego kraju, bądź też w wyszczególnionych strefach kraju, uznanych za obszary podatne na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN).

Dyrektywa stanowi, że co cztery lata (1995–1999, 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2015, 2016-2019, itd.) państwo członkowskie przedkłada komisji sprawozdanie  dotyczące realizacji wymagań Dyrektywy Azotanowej.

Przeczytaj treść ponownie