Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Program badań > Ogólne informacje

Ogólne informacje

Wydruk, pdf

JCWPd – jednolite części wód podziemnych

Przedmiotem oceny są wody podziemne zwykłe (słodkie) w punktach pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych monitoringu stanu chemicznego w obszarze jednolitych części wód podziemnych. Jednolite części wód podziemnych są jednostkami hydrogeologicznymi wyodrębnionymi na podstawie kryterium hydrodynamicznego, uwzględniającego system krążenia wód przypowierzchniowego poziomu wodonośnego. W większości przypadków granice jednolitych części wód podziemnych pokrywają się z wododziałami zlewni cząstkowych rzek. Część JCWPd została wyodrębniona w oparciu o dodatkowe kryteria związane z zasięgiem struktur wodonośnych. Na terenie Polski do 2015 roku obowiązywał podział na 161 jednolitych części wód podziemnych, a od roku 2016 obowiązuje podział na 172 JCWPd. Ich położenie przedstawia mapa.

OSN – obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu (stan obowiązujący do roku 2016)

Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego wynikającym z wdrażania Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) jest dokonywanie cyklicznej oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego. Ocena taka może być dokonywana dla terytorium całego kraju, bądź też w wyszczególnionych strefach obszaru kraju, uznanych za podatne na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN). Zasady wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego określa załącznik I Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2002 Nr 241, poz. 2093).

Dyrektywa stanowi, że na koniec każdego czteroletniego programu (lata 1995–1999, 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2015 itd.) oraz w przypadku każdego sprawozdania monitorującego stan wód lub każdej oceny środków związanych z takim programem, państwo członkowskie przedkłada komisji sprawozdanie zawierające opis sytuacji oraz jej rozwoju.

W 2012 r., po podsumowaniu działań oraz wykonaniu oceny stanu jakości wód podziemnych w OSN, liczba OSN została poddana weryfikacji. W związku z tym od 2012 roku, w Polsce funkcjonuje 48 OSN. Zmiany te zostały wprowadzone w życie poprzez odpowiednie rozporządzenia Dyrektorów RZGW. W 2015 roku oraz na początku roku 2016, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, do istniejących od 2012 roku 48 obszarów, doznaczyły 37 nowych obszarów. Po wyznaczeniu granic nowych obszarów dalsze prace zostały zatrzymane i dla doznaczonych 37 obszarów nie powstały programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W związku z uchwaleniem nowej ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566), która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., od roku 2018 cały obszar kraju zostanie objęty programem działań mającym na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Przeczytaj treść ponownie