Wyniki badań - 2020

W 2020 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring operacyjny stanu chemicznego wybranych jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 390 punktach pomiarowych. Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.


Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 7 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (grudzień 2020).

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego wg danych z 2020 roku.

1544933ace34af7152899dbd0e6a0b6e.jpg

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych będzie wykonywana tylko na podstawie danych uzyskanych podczas monitoringu diagnostycznego, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147). Wyniki poprzednich ocen stanu jednolitych części wód podziemnych przedstawia interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych:

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>