Wyniki badań - 2019

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 1289 punktach pomiarowych. Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.


 

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

 Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020).

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2019 roku.

a2d5cd78fcf1d37f2449c594731600d7.jpg

Ocena JCWPd

Dane uzyskane podczas badań monitoringowych w 2019 roku posłużyły do oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, która została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) w podziale na 172 JCWPd. Syntetyczne przedstawienie wyników oceny przedstawia mapa.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2019 roku w podziale na 172 JCWPd.

81ab3ec2ee14428f405f33b173d1e6a3.jpg

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>