Wyniki badań - 2017

W 2017 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 395 punktach pomiarowych. Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.


Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i na podstawie średnich wartości stężeń wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85)  klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:

Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020).

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego wg danych z 2017 roku.

f8280cbcd388fc50baf0a22cff11064f.jpg

Dane uzyskane podczas badań monitoringowych w 2017 roku posłużyły do oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, która została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85)  . Syntetyczne przedstawienie wyników oceny przedstawia mapa.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2017 roku.

5655041b4c105c081a8dc2b864ecbebd.jpg

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>