Wyniki badań - 2012

W 2012 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 1040 punktach pomiarowych. Zestawienie wyników badań zawierają pliki xls.Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 896) klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych:


Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

Podmioty wykorzystujące udostępnione dane są zobowiązane do podawania źródła udostępnionych danych w następujący sposób: „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020).

 

Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2012 roku.

0807467b1f867fca4d7d65c0b9f432ab.jpgDane uzyskane podczas badań monitoringowych w 2012 roku posłużyły do oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, która została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 896), w podziale na 161 JCWPd oraz dodatkowo w podziale na 172 JCWPd. Syntetyczne przedstawienie wyników oceny przedstawiają mapy.


Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2012 roku w podziale na 161 JCWPd.

49723c1cdb2b35646aa2f4c8424016b7.jpg

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2012 roku w podziale na 172 JCWPd.

26ffac1409a632aec693ef7961391cdc.jpg


Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>