Ogólne informacje o sieci


Badania monitoringowe prowadzone są w sieci pomiarowej  liczącej około 1404 punkty (w tym: studnie wiercone, piezometry), spełniających kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Sieć podlega weryfikacji oraz poszerzaniu o:

Większość punktów pomiarowych ujmuje płytkie poziomy wodonośne występujące przeważnie w obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego rozprzestrzenionego najpowszechniej na terenie kraju, a  pozostałe punkty pomiarowe ujmują głębsze poziomy wodonośne, występujące w starszych strukturach hydrogeologicznych.

Ponad 70% monitoringowych punktów pomiarowych stanowią stacje hydrogeologiczne prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej. Właścicielami pozostałych punktów pomiarowych są  zakłady komunalne i gminy (w przypadku ujęć wody pitnej) oraz firmy/osoby prywatne.

Odnośniki