Wyniki badań - 2018

W 2018 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Umowa 15/2015/F i 25/2018/F), przeprowadził monitoring operacyjny wybranych jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 384 punktach pomiarowych.

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z zapisami Umowy 25/2018/F ocena JCWPd będzie wykonywana jedynie wg danych uzyskanych podczas monitoringu diagnostycznego (najbliższy zostanie przeprowadzony w 2019 roku). Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.


Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego wg danych z 2018 roku

675e0ff00a5ea723f2b8146eab99686d.png

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>