Wynik badań

W 2017 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Umowa 15/20/F), przeprowadził monitoring operacyjny wybranych jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 395 punktach pomiarowych.

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie, wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych oraz dokonano oceny stanu jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem wyznaczonych dla nich celów środowiskowych. Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawiają mapy.


Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego wg danych z 2017 roku

8964bd5265bbd23c58e66ea64861fb1e.png

Ocena stanu wód podziemnych  wg danych z 2017 roku

614c8ad4c396b75f553fe4517e22f785.png

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>