Wynik badań

W 2016 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Umowa 15/20/F), przeprowadził monitoring diagnostyczny jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano w 1286 punktach pomiarowych.

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie, wyznaczono klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych oraz dokonano oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawiają mapy.


Klasy jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wg danych z 2016 roku

44ebb8564994337fb3afe0832d41c4e6.jpg

Ocena stanu wód podziemnych  wg danych z 2016 roku

312f1c6a756f9edb81f6802ca0d96037.jpg

Interaktywna mapa stanu jednolitych części wód podziemnych - dla wszystkich JCWPd >>