Gromadzenie wyników


Wyniki badań gromadzone są na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w bazie Monitoring Wód Podziemnych, która funkcjonuje w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Corocznie GIOŚ otrzymuje wyniki badań jakości zwykłych wód podziemnych wraz z klasyfikacją jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych w ramach monitoringu diagnostycznego oraz realizacji innych zadań państwowej służby hydrogeologicznej opracowywana jest ocena stanu jednolitych wód podziemnych. Wyniki badań i ocen przekazywane są do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospoodarstwo Wodnego - Wody Polskie, które udostępnia je Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest dysponentem wyników badań monitoringowych. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy po uzyskaniu zgody GIOŚ udostępnia wyniki badań zainteresowanym instytucjom po kosztach przygotowania tych danych. Wyniki badań były już publikowane przez PIOŚ/GIOŚ w serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska:

Odnośniki